Služby Charity

Klientom Diecéznej charity Rožňava poskytujeme služby, vďaka ktorým sú naplnené ich ľudské potreby. Podáme pomocnú ruku každému, kto o ňu požiada.

Seniorom asistujeme pri hygiene, obliekaní, podávaní liekov a sprevádzame k lekárovi. Seniori v denných stacionároch spoznávajú svojich rovesníkov a aktívne prežívajú jeseň svojho života.

Telesne znevýhodneným a ľuďom s nepriaznivým zdravím ponúkame odbornú starostlivosť, porozumenie, aj podporné zdravotné pomôcky. Vďaka empatii a pozornosti, ktoré každému klientovi venujeme sa cítia byť prijatí a nachádzajú u nás druhý domov.

Rodinám s deťmi pomáhame vyrovnať sa s  náhlymi životnými zmenami a ťažkými problémami.

Rodiny v núdzi pravidelne navštevujeme v ich prirodzenom domácom prostredí, kde ich učíme zdravej životospráve, etickým a morálnym hodnotám, finančnej gramotnosti aj výchove detí. Zameriavame sa na prevenciu kriminality, zmiernenie a odstránenie psychickej, sociálnej, ekonomickej a kultúrnej núdze. Naším cieľom je aktivizovať jednotlivých členov rodiny a naučiť ich ako majú pristupovať k riešeniu problémov, aby mohli začať fungovať samostatne. Pomáhame im  zlepšovať  ich sociálnu situáciu, aby dosiahli pozitívne zmeny vo svojich  životoch. Na zmiernenie chudoby poskytujeme rodinám v núdzi pomoc z verejných zbierok. V rámci charitných možností im vieme zabezpečiť potravinové balíčky, oblečenie a školské pomôcky pre deti.

Službami v charitatívno sociálnych zariadeniach sa snažíme prinavrátiť ľuďom v núdzi, aj napriek ich zdravotným, či životným ťažkostiam, ľudskú dôstojnosť, zmysel života a chuť žiť.