Denný stacionár

Denný stacionár je zariadenie určené pre starších ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť a pravidelný dohľad, ktoré im rodinní príslušníci nemôžu zabezpečiť nepretržite. Týmto predchádzame predčasnému umiestňovaniu občanov v zariadeniach s nepretržitou prevádzkou ako sú domy dôchodcov a domovy sociálnych služieb. Služba je určená pre tých ľudí, ktorí sú osamelí alebo s nepriaznivým zdravím od stupňa odkázanosti III. Zároveň pre tých, ktorí radi trávia svoj voľný čas zmysluplne a v spoločnosti iných ľudí. Službou chceme byť nápomocní zároveň aj rodinám našich prijímateľov. Chceme prispievať k tomu, aby občania mohli dožívať svoje životy vo svojom domácom prostredí, alebo v ňom mohli čo najdlhšie zotrvať. Službu poskytujeme v Gelnici a Divíne.

Ponuka služieb

Kliknutím na názov služby sa vám zobrazí podrobnejší popis služby.
Službu základného sociálneho poradenstva poskytujeme každému, kto požiada o pomoc. Ide o podanie informácií, napr. na ktorú inštitúciu sa obrátiť so žiadosťou o riešenie daného problému, prípadne odporúčanie na inú odbornú pomoc vzhľadom na závažnosť problému. V prípade potreby poskytujeme aj špecializované sociálne poradenstvo.
Za účelom zvýšenia kvality poskytovaných služieb zabezpečujeme obyvateľom Gelnice, ale aj blízkeho okolia ako Žakarovce, Jaklovce a Veľký Folkmar, dovoz aj odvoz do Denného stacionára. Cena služby je stanovená podľa platného cenníka Diecéznej charity Rožňava. Do denného stacionára v Divíne zabezpečujeme dovoz aj odvoz pre obyvateľov Divína aj okolitých obcí ako Mýtna, Ružiná a Tuhár.
V dopoludňajších hodinách, na základe denného rozpisu, vykonávajú prijímatelia sociálnych služieb rôzne záujmové činnosti:
  • ranná rozcvička
  • chôdza, či prechádzka do blízkeho okolia – podľa možností
  • spoločenské hry
  • návšteva kultúrnych podujatí
  • ručné práce – podľa záujmu a pod.
V Dome charity Gelnica je možnosť zabezpečenia stravy pre klientov priamo z našej kuchyne. Stravu poskytujeme v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek a zdravotný stav občanov a podľa dohodnutých stravných jednotiek. Stravu vydávame z kuchyne priamo do jedálne. Máme možnosť poskytnutia raňajok, obedov aj olovrantu, a to podľa vopred dohodnutých podmienok. Povinnosťou pobytu v Dennom stacionári je poberať aspoň jedno teplé jedlo denne. Výnimku povoľuje iba riaditeľ Diecéznej charity. Stravu poskytujeme podľa jedálneho lístka, ktorý sa zostavuje raz za týždeň. Dom sv. Anny Divín zabezpečuje stravu dovozom prostredníctvom zazmluvnenej spoločnosti.
Dohľad nad podávaním určených liekov našich prijímateľov, v prípade potreby zdravotná a odborná starostlivosť. Možnosť odpočinku počas denného pobytu v Dennom stacionári.
V tejto oblasti podporujeme klientov v ich samostatnosti, nezávislosti a sebestačnosti pri vykonávaní základných sociálnych aktivít. Zároveň ich podporujeme pri sebaobslužných činnostiach, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť. Pre každého klienta pripravujeme osobitný plán sociálnej rehabilitácie.
Všetky tieto služby sú hradené na základe cenníka, ktorý určuje Diecézna charita Rožňava. Odvíjajú sa od výšky príjmu a majetku občana.

V prípade záujmu o sociálnu službu

Je vhodné informovať sa o postupe osobne alebo telefonicky u vedúceho zariadenia, alebo sociálneho pracovníka povereného informovať o tejto službe. Následne je potrebné vyplniť a doručiť do zariadenia Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby.
Viac informácií nájdete v časti Ako požiadať o službu.

Potrebné dokumenty

Pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby sú potrebné nasledovné dokumenty: