Opatrovateľská služba v domácnosti

Opatrovanie v domácnosti poskytujeme osobám odkázaným na pomoc iných, pričom ich stupeň odkázanosti dosahuje najmenej úroveň II. V rámci opatrovateľskej starostlivosti klientom poskytujeme pomoc na základe ich individuálnych potrieb. Pomoc sa týka úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít. Diecézna charita Rožňava poskytuje opatrovanie v Rožňave a Gelnici.

Doba poskytovania opatrovateľskej služby je 4 – 8 hod. denne, podľa stupňa odkázanosti a potrieb klienta.

Cenník

Cena opatrovateľskej služby v domácnosti pre klientov samoplatcov je stanovená na základe celkovej ceny práce opatrovateľky + režijných nákladov.
Cena za poskytovanú opatrovateľskú službu je 3,80 € / hodinu opatrovania.
Poskytovanie opatrovateľskej služby opatrovateľkami z projektov UPSVaR alebo s podporou samosprávy, má cenník stanovený nasledovne:

Mesačný príjem klienta
€ / mesiac
Cena sociálnej služby
€ / hodinu
do 200,00 0,90 €
200,01 - 250,00 1,20 €
250,01 - 300,00 1,50 €
300,01 - 350,00 1,80 €
350,01 - 400,00 2,10 €
400,01 - 450,00 2,40 €
450,01 - 500,00 2,70 €
nad 500,01 3,00 €

Ceny za poskytované sociálne služby môžu byť upravené individuálnou zmluvou s klientom. Cena tejto služby bude platná a záväzná podpísaním „Zmluvy o poskytnutí služby“.

V prípade záujmu o sociálnu službu

Je potrebné vyplniť a doručiť nášmu zariadeniu Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby. O ďalšom postupe sa môžete informovať osobne aj telefonicky u vedúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Ako požiadať o službu.

Potrebné dokumenty

Pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby sú potrebné nasledovné dokumenty: