Poslanie a vízia Diecéznej charity Rožňava

Diecézna charita Rožňava bola zriadená rožňavským diecéznym biskupom Mons. Eduardom Kojnokom v roku 1996. Je nezisková organizácia financovaná z vlastných zdrojov, dotácií a darov. Má vlastnú právnu subjektivitu, ale spolupracuje aj s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku. Diecézna charita Rožňava je jednou zo slovenských charít  združených v Slovenskej katolíckej charite

Poslanie

  • Charita - caritas, je empatická láska, ktorá rozumie človeku v núdzi, nezištne mu pomáha a zachováva jeho ľudskú dôstojnosť.
  • Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám aj jednotlivcom.
  • Je blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania.
  • Nerozlišuje rasu, národnosť, vierovyznanie ani politické zmýšľanie.
  • Diecézna charita zriaďuje charitatívno sociálne strediská a špecializované zariadenia na území rožňavskej diecézy.

Vízia

  • Poskytovať profesionálnu pomoc v charitatívno sociálnych zariadeniach.
  • Pomáhať ľuďom v núdzi žiť v dôstojných podmienkach.
  • Prejaviť úprimný záujem o každého človeka v núdzi, aj v chorobe, starobe, či odlúčení od rodiny.
  • Víziu napĺňať vo všetkých charitatívno sociálnych zariadeniach rožňavskej diecézy.
  • Osvetovou činnosťou v spoločnosti šíriť poslanie charity.

Charitatívno sociálne strediská

Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa prostredníctvom centra Diecéznej charity Rožňava a šiestich zariadeniach v rožňavskej diecéze. V rámci geografického členenia diecézy pôsobíme v okresoch Rožňava, Gelnica, Lučenec, Brezno a Poltár. V rámci územno-správneho členenia pôsobíme v samosprávnych krajoch Košice a Banská Bystrica.

Farské charity

Farské charity sú dobrovoľné zložky Diecéznej charity Rožňava. Riadia a zastrešujú ich prevažne správcovia farností. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi, podľa individuálnych potrieb farností a obcí. Mnohé farnosti vykonávajú poslanie charity bez registrácie, teda ako dobrovoľníci.