Ako požiadať o službu

Čo robiť pred podaním žiadosti do sociálneho zariadenia

Ak chcete využívať nami poskytované sociálne služby (opatrovanie v domácnosti, denný stacionár, dom sociálnych služieb), odporúčame ako prvé návštevu zariadenia, príp. telefonický rozhovor s vedúcou zariadenia, ktorá vás poinformuje o možnostiach sociálnej služby. V prípade ďalšieho záujmu si podajte žiadosť o posúdenie svojej zdravotnej a sociálnej situácie, t. j. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na obecnom úrade obce, v ktorej bývate.
K žiadosti sa priloží správa vášho ošetrujúceho lekára. V rozhodnutí vám lekár a sociálny pracovník stanovia stupeň odkázanosti na pomoc inej osoby v rozsahu 2 – 6. Podľa zákona môžete jednotlivé sociálne služby využívať len pri dosiahnutí určitého stupňa (opatrovanie od 2, denný stacionár od 3, domov sociálnych služieb od 5). Ak váš zdravotný stav a vaša sociálna situácia vyžaduje, aby ste pomoc dostali bezodkladne (napr. žijete sám a nemá vám kto pomôcť), či v priebehu pár dní, nemusíte čakať na vydanie rozhodnutia a službu môžeme začať poskytovať, rozhodnutie predložíte poskytovateľovi sociálnej služby až následne, keď bude vydané.

Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby

Pokiaľ už máte v rukách Rozhodnutie a Posudok o odkázanosti, môžete si podať – osobne alebo poštou – vyplnenú Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby adresovanú na príslušné zariadenie. Okrem spomínaného je potrebné priložiť aj Potvrdenie o príjme (napr. dôchodok zo sociálnej poisťovne) a Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu.
Pri osobnom podávaní žiadosti (alebo po predvolaní vedúcou na základe poštou podanej žiadosti) vyplní s vami vedúca zariadenia Záznamový hárok prvého kontaktu.
Za žiadateľa neschopného vyplniť žiadosť zo zdravotných dôvodov, môže žiadosť vyplniť aj rodinný príslušník. Avšak je potrebné zdokladovať žiadateľovu neschopnosť (potvrdenie od lekára / súdu). Žiadosť je následne zaradená do poradovníka a konzultovaná u vedúcej zariadenia, prípadne u riaditeľky Diecéznej charity Rožňava.

Zmluva o poskytnutí sociálnej služby

Po vyrozumení vašej žiadosti bude s vami na základe individuálnych potrieb uzavretá Zmluva o poskytnutí sociálnej služby, ktorej súčasťou je Výpočtový list. Prílohami sú dokumenty Súhlas o osobných údajoch a uverejnení fotografií, ktoré vám poskytne vedúca zariadenia. Pokiaľ si chcete v pobytovom zariadení uschovať cenné veci, spíše sa Zmluva o úschove.
Zmluva o poskytovaní sociálnych služieb je vážny dokument, preto si doprajte čas na to, aby ste si ho poriadne prečítali, prípadne sa s niekým poradili. V našom zariadení vám môžeme vopred poskytnúť vzor zmluvy. V zmluve si môžete dohodnúť všetky činnosti a aktivity, na ktoré ste odkázaný a o ktoré máte záujem, aby ste sa cítili príjemne. Zákon určuje, ktoré činnosti sú platené a ktoré sa poskytujú bezplatne.

Nebudete platiť za odborné služby ako sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pracovná terapia, vybrané ošetrovateľské úkony.
Budete platiť za niektoré odborné a obslužné činnosti, ktorými sú stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie, pomoc pri odkázanosti. Platí sa aj za ďalšie činnosti: preprava, požičiavanie zdravotníckych a kompenzačných pomôcok, úschova cenných vecí, záujmová činnosť (napr. návšteva kultúrnych podujatí).

Zákon ukladá poskytovateľovi verejne sprístupniť Cenník služieb. V návrhu zmluvy o poskytovaní služieb, ktorú dostanete, je presne uvedená suma, koľko budete platiť za odborné, koľko za obslužné a koľko za ďalšie činnosti, ktoré vám budú podľa zákona a vášho výberu poskytované.
Cenu / úhradu za služby určuje poskytovateľ sociálnych služieb t.j. Diecézna charita Rožňava. Cena za rovnaký druh a rovnaký rozsah činností je rovnaká pre všetkých prijímateľov sociálnej služby. Spôsob výpočtu je verejne prístupný. To však neznamená, že všetci občania platia rovnakú úhradu, nakoľko tá sa odvíja aj od výšky príjmu a majetku občana, príp. jednotlivých dotácií organizácie.

Pri nedostatku financií

Zákon vám zaručuje právo na poskytnutie služby, aj vtedy, ak máte nízky alebo žiadny príjem. Zákon vás chráni aj pred tým, aby ste nezaplatili cenu, ktorá je rovnaká alebo vyššia ako váš príjem a majetok.
Ak sa vám poskytuje opatrovateľská službu v domácnosti, musí vám po zaplatení za službu zostať 1,4 násobok životného minima. Ak ste v zariadení domu sociálnych služieb, musí vám zostať 60 % zo životného minima. V dennom stacionári musí prijímateľovi sociálnej služby zostať mesačne z jeho príjmu najmenej suma životného minima.
Ak nemáte dostatočný príjem a majetok, aby ste mohli zaplatiť za služby, ktoré potrebujete, poskytovateľ služieb bude žiadať, aby to zaplatili vaši príbuzní – manžel, deti, rodičia. Uzatvorí sa s nimi Zmluva o platení úhrady za sociálnu službu. Ak nemáte žiadnych príbuzných, poskytovateľ si uplatní svoje nároky / pohľadávku aj neskôr, ak získate, alebo si usporíte nejaké peniaze, alebo získate majetok, ale najneskôr v dedičskom konaní.
Aj vaši najbližší príbuzní sú chránení pred neprimeranou úhradou. Preto aj im musí po zaplatení Vašej časti úhrady zostať suma 1,65 násobku životného minima a ak ich príjem je nižší, nemožno od nich vyžadovať platenie vašej úhrady, nezaplatená čiastka bude stále figurovať ako nezaplatená pohľadávka poskytovateľa služby. Tento si ju napokon uplatní najneskôr v dedičskom konaní.

Všeobecný obsah zmluvy

 • označenie zmluvných strán
 • predmet zmluvy
 • druh poskytovanej sociálnej služby
 • vecný rozsah sociálnej služby a forma poskytovanej sociálnej služby
 • počet odoberaných jedál
 • deň začatia poskytovania sociálnej služby
 • čas poskytovania sociálnej služby
 • miesto poskytovania sociálnej služby
 • suma úhrady za sociálnu službu, spôsob jej určenia a spôsob jej platenia
 • suma úhrady za sociálnu službu pri uplatnení § 73 ods. 1 až 7 Zákona o sociálnych službách a spôsob jej určenia, podmienky jej vrátenia, podmienky jej zúčtovania a lehotu na jej zúčtovanie
 • podmienky zvyšovania sumy úhrady za sociálnu službu
 • dôvod jednostrannej výpovede zmluvy
 • dôvody odstúpenia od zmluvy
 • prerušenie poskytovania sociálnej služby
 • suma nezaplatenej úhrady za sociálnu službu
 • práva a povinnosti zúčastnených strán
 • záverečné ustanovenia

Práva a povinnosti prijímateľa sociálnej služby (podľa §74 zákona 448/2008)

 • Zmluva o poskytovaní sociálnej služby musí byť pre prijímateľa sociálnej služby zrozumiteľná.
 • Zmluva o poskytovaní sociálnej služby nesmie byť podmienená peňažným plnením alebo nepeňažným plnením.
 • Suma úhrady za sociálnu službu musí obsahovať sumu úhrady za jednotlivé odborné činnosti, jednotlivé obslužné činnosti a jednotlivé ďalšie činnosti.
 • Prijímateľ môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby kedykoľvek aj bez uvedenia dôvodu: výpovedná lehota nesmie byť dlhšia ako 30 dní.
 • Prijímateľ má právo na poskytovanie sociálnej služby, ktorá umožňuje realizovať jeho základné ľudské práva a slobody, zachováva jeho ľudskú dôstojnosť, aktivizuje ho k posilneniu sebestačnosti, zabraňuje jeho sociálnemu vylúčeniu a podporuje jeho začlenenie do spoločnosti.
 • Prijímateľ má právo aj na utvorenie podmienok na zabezpečenie osobného kontaktu, telefonického kontaktu, písomného kontaktu alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí, najmä na účel ochrany jeho práv a právom chránených záujmov, nadväzovania a udržiavania sociálnych väzieb s rodinou a komunitou a udržiavania partnerských vzťahov.
 • Prijímateľ má právo podieľať sa na určovaní životných podmienok v zariadení prostredníctvom zvolených zástupcov prijímateľov sociálnej služby pri úprave domáceho poriadku, pri riešení vecí súvisiacich s podmienkami a kvalitou poskytovania sociálnych služieb a výbere aktivít vykonávaných vo voľnom čase.

Práva a povinnosti poskytovateľa sociálnej služby (podľa §74 zákona 448/2008)

 • Poskytovateľ sociálnej služby je povinný uzatvoriť písomnú zmluvu.
 • Poskytovateľ sociálnej služby je povinný dodržiavať všetky náležitosti zmluvy v súlade so Zákonom o sociálnych službách § 74 zákona o sociálnych službách a VZN č. 31/2014.
 • Poskytovateľ sociálnej služby môže jednostranne vypovedať zmluvu o poskytovaní sociálnej služby ak,
  1. Prijímateľ sociálnej služby hrubo porušuje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o poskytovaní sociálnej služby najmä tým, že hrubo porušuje dobré mravy, čím narúša občianske spolužitie alebo nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu, a ak ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby najmä tým, že nezaplatí dohodnutú úhradu za sociálnu službu za čas dlhší ako tri mesiace alebo platí len časť dohodnutej úhrady a dlžná suma presiahne trojnásobok dohodnutej mesačnej úhrady,
  2. Prijímateľ sociálnej služby neuzatvorí dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby
  3. Prevádzka zariadenia je podstatne obmedzená alebo je zmenený účel poskytovanej sociálnej služby tak, že zotrvanie na zmluve o poskytovaní sociálnej služby by pre poskytovateľa sociálnej služby znamenalo zrejmú nevýhodu,
  4. Obec alebo vyšší územný celok rozhodne o zániku odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu.
 • Pri jednostrannom vypovedaní zmluvy je poskytovateľ sociálnej služby povinný doručiť prijímateľovi sociálnej služby písomnú výpoveď s uvedením dôvodu výpovede.
 • Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v § 74 odseku 14 Zákona o sociálnych službách a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, sú obec a vyšší územný celok v rámci svojej pôsobnosti povinné v spolupráci s poskytovateľom sociálnej služby
  zabezpečiť fyzickej osoby nevyhnutné podmienky na zabezpečenie základných životných potrieb, ak si ich nevie zabezpečiť sama.
 • Ak poskytovateľ sociálnej služby jednostranne vypovedá zmluvu podľa odseku 14 písm. d) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, výpovedná lehota nesmie byť kratšia ako 30 dní. Poskytovateľ sociálnej služby je povinný vopred písomne oznámiť prijímateľovi sociálnej služby začiatok plynutia výpovednej lehoty.
 • Ak poskytovateľ sociálnej služby vypovedá zmluvu o poskytovaní sociálnej služby z dôvodu uvedeného v Zákone o sociálnych službách v § 74 odsek 14 písm. c) a ide o poskytovanie celoročnej pobytovej sociálnej služby, je poskytovateľ povinný zabezpečiť prijímateľovi sociálnej služby poskytovanie sociálnej služby
  rovnakého druhu za porovnateľných podmienok u iného poskytovateľa sociálnej služby. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby nemôže zabezpečiť poskytovanie sociálnej služby u iného poskytovateľa sociálnej služby, zabezpečí poskytovanie tejto sociálnej služby obec alebo vyšší územný celok v rozsahu pôsobnosti ustanovenej týmto zákonom. Ak neverejný poskytovateľ sociálnej služby prestane spĺňať podmienky na poskytovanie sociálnej služby, alebo ak vyšší územný celok rozhodne o zákaze poskytovať sociálnu službu, neverejný poskytovateľ sociálnej služby je povinný vypovedať zmluvu.
 • Ak sa zmenia skutočnosti, ktoré sú predmetom zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, možno tieto skutočnosti zmeniť dodatkom k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 • Ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na určenie sumy úhrady a platenie úhrady za sociálnu službu, poskytovateľ sociálnej služby a prijímateľ sociálnej služby sú povinní uzatvoriť dodatok k zmluve o poskytovaní sociálnej služby.
 • Poskytovateľ sociálnej služby je povinný prihliadať na individuálne potreby prijímateľa sociálnej služby, aktivizovať prijímateľa sociálnej služby podľa jeho schopností a možností, poskytovať sociálnu službu na odbornej úrovni a spolupracovať s rodinou, obcou a komunitou pri utváraní podmienok na návrat prijímateľa sociálnej služby do prirodzeného prostredia alebo komunitného prostredia.
 • Poskytovateľ sociálnej služby je povinný plánovať poskytovanie sociálnej služby podľa individuálnych potrieb, schopností a cieľov prijímateľa sociálnej služby, viesť písomné individuálne záznamy o priebehu poskytovania sociálnej služby a hodnotiť priebeh poskytovania sociálnej služby za účasti prijímateľa sociálnej
  služby.
 • Poskytovateľ je povinný dodržiavať a postupovať podľa § 10 Zákona o sociálnych službách pri používaní prostriedkov netelesného a telesného obmedzenia.
 • Poverený zamestnanec poskytovateľa sociálnej služby má právo v zariadení vstúpiť do obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti aj bez súhlasu prijímateľa, ktorému sa v nej poskytuje ubytovanie, ak vec neznesie odklad a vstup je nevyhnutný na ochranu života, zdravia alebo majetku tejto fyzickej osoby, na
  ochranu práv a slobôd iných fyzických osôb alebo ochranu majetku zariadenia.