Opatrovateľská služba v domácnosti

Opatrovanie v domácnosti poskytujeme osobám odkázaným na pomoc iných, pričom ich stupeň odkázanosti dosahuje najmenej úroveň II. V rámci opatrovateľskej starostlivosti klientom poskytujeme pomoc na základe ich individuálnych potrieb. Pomoc sa týka úkonov sebaobsluhy, starostlivosti o domácnosť a základných sociálnych aktivít. Diecézna charita Rožňava poskytuje opatrovanie v Rožňave a Gelnici.

Doba poskytovania opatrovateľskej služby je 4 – 8 hod. denne, podľa stupňa odkázanosti a potrieb klienta.

Cenník

Cena opatrovateľskej služby v domácnosti pre klientov samoplatcov je stanovená na základe celkovej ceny práce opatrovateľky + režijných nákladov.

Poskytovanie opatrovateľskej služby opatrovateľkami je z projektov UPSVaR alebo s podporou samosprávy.

Ceny za poskytované sociálne služby môžu byť upravené individuálnou zmluvou s klientom. Cena tejto služby bude platná a záväzná podpísaním „Zmluvy o poskytnutí služby“.

V prípade záujmu o sociálnu službu

Je potrebné vyplniť a doručiť nášmu zariadeniu Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby. O ďalšom postupe sa môžete informovať osobne aj telefonicky u vedúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Ako požiadať o službu.

Potrebné dokumenty

Pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby sú potrebné nasledovné dokumenty: