Dom sociálnych služieb

V Dome sociálnych služieb sa snažíme vytvoriť „druhý domov“ tým, ktorí sa ocitli v nepriaznivej životnej situácii kvôli svojmu ťažkému zdravotnému stavu, či náhlym a neočakávaným nepriaznivým zmenám v živote. V Kokave nad Rimavicou máme pobytové zariadenie pre ľudí so stupňom odkázanosti V a VI. , ktorí potrebujú starostlivosť a pravidelný dohľad.
Nových klientov, ktorí spĺňajú podmienku stupňa odkázanosti, prijímame do dovŕšenia dôchodkového veku, teda od 18 – 62 r. V prípade, že klient dovŕši dôchodkový vek v čase, kedy je v starostlivosti nášho zariadenia, má možnosť zotrvať v našej celodennej opatere doživotne.

Ponuka služieb

Kliknutím na názov služby sa vám zobrazí podrobnejší popis služby.
Poskytujeme nepretržitú opatrovateľskú starostlivosť, pomoc pri obliekaní, stravovaní a hygiene. Zabezpečujeme lieky a hygienické pomôcky.
Prijímateľov sprevádzame k lekárovi i mimo obec (Poltár, Lučenec, Rimavská Sobota). Podľa potrieb obstarávame drobné nákupy.
Službu základného sociálneho poradenstva poskytujeme každému, kto požiada o pomoc. Ide o podanie informácii, napr. na ktorú inštitúciu sa obrátiť so žiadosťou o riešenie daného problému, prípadne odporučenie na inú odbornú pomoc vzhľadom na závažnosť problému. V prípade potreby poskytujeme aj špecializované sociálne poradenstvo.
Pomáhame s nácvikom používania pomôcky, s nácvikom prác v domácnosti, pomáhame zlepšiť priestorovú orientáciu, podporujeme samostatný pohyb.
Poskytujeme bývanie v obytnej miestnosti, alebo v jej časti s príslušenstvom, užívanie spoločných priestorov.
Poskytujeme celodenné stravovanie - raňajky, obed, večera a dve vedľajšie jedlá pri diabetickej diéte, pri bielkovinovej diéte. Pri výživnej diéte tri vedľajšie jedlá.
Možnosť úschovy cenných vecí, prinesenie si vlastného kusa nábytku a iných vecí z domu.
Cieľom záujmovej činnosti je poskytnúť hodnotné prežívanie voľného času prostredníctvom kultúrnych, spoločenských, športových a rekreačných činností. Spoločenskými hrami, čítaním dennej tlače alebo kníh, vychádzkami, sledovaním TV a pod. sa zameriavame na rozvoj zručností a schopností prijímateľov, či už skupinovou alebo individuálnou formou.

V prípade záujmu o sociálnu službu

Je potrebné vyplniť a doručiť do zariadenia Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby. O ďalšom postupe sa môžete informovať osobne aj telefonicky u vedúceho zariadenia. Viac informácií nájdete v časti Ako požiadať o službu.

Potrebné dokumenty

Pre uzatvorenie Zmluvy o poskytnutí sociálnej služby sú potrebné nasledovné dokumenty:

  • Vyhlásenie o majetku - dokument s úradne overeným podpisom
  • Kópia rozhodnutia o odkázanosti na poskytovanie požadovaného druhu sociálnej služby
  • Kópia posudku o odkázanosti na sociálnu službu
  • Potvrdenie o príjme za predchádzajúci kalendárny rok + výmer dôchodku