Poslanie a vízia Diecéznej charity Rožňava

Diecézna charita Rožňava je samostatnou právnickou osobou s vlastnou právnou subjektivitou. Bola zriadená rožňavským diecéznym biskupom Mons. Eduardom Kojnokom v roku 1996.
Je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite a spolupracuje s ostatnými diecéznymi a arcidiecéznymi charitami na Slovensku. Diecézna charita Rožňava je nezisková organizácia financovaná z vlastných zdrojov, dotácií a darov.

Poslanie

Slovo charita pochádza z latinského slova caritas a znamená empatickú lásku, ktorá rozumie človeku v núdzi a nezištne mu pomáha.
Diecézna charita Rožňava poskytuje sociálne služby a pomoc všetkým ohrozeným a marginalizovaným skupinám, komunitám aj jednotlivcom bez ohľadu na rasu, národnosť, vierovyznanie a politické zmýšľanie. Jej hlavným poslaním je byť blízko pri človeku bez akéhokoľvek obmedzenia a posudzovania, a to na základe kresťanských hodnôt - lásky k blížnemu, nezištnej pomoci núdznym a zachovania ľudskej dôstojnosti.
Diecézna charita zriaďuje charitatívno sociálne strediská a špecializované zariadenia na území rožňavskej diecézy.

Vízia

Snažiť sa o profesionálnu pomoc v charitatívno sociálnych zariadeniach, aby sme pomáhali ľuďom žiť dôstojne aj napriek chorobe, starobe, či odlúčeniu od rodiny. Víziu sa snažíme napĺňať aj osvetovou činnosťou v spoločnosti.

Charitatívno sociálne strediská

Diecézna charita Rožňava svoje poslanie napĺňa a zabezpečuje prostredníctvom Centra Diecéznej charity Rožňava a šiestich stredísk v rožňavskej diecéze. V rámci členenia diecézy pôsobíme v okresoch Rožňava, Gelnica, Lučenec, Brezno a Poltár. V rámci územno - správneho členenia pôsobíme na území samosprávnych krajov Košice a Banská Bystrica.  

Farské charity

Súčasťou Diecéznej charity sú aj farské charity. Sú registrované ako dobrovoľné zložky Diecéznej charity Rožňava. Vo väčšine ich zastrešujú a organizujú správcovia farností. Ich činnosť je zameraná na sociálnu, charitatívnu a duchovnú pomoc ľuďom v núdzi, podľa potrieb v jednotlivých farnostiach alebo obciach. Mnohé farnosti vykonávajú poslanie charity bez registrácie a bez organizačného začlenenia, teda ako dobrovoľníci.