Aktuality

Čo máme nové?

Je dobré načúvať, čo nám hovoria skúsenejší

pridal: Tatiana | dátum: 5. októbra 2017 | kategória: Nezaradené

V rámci tohto predsavzatia som sa spolu s kolegyňami Mgr. Helenou Katonovou a Mgr. Máriou Hausovou zúčastnila na medzinárodnej vedeckej konferencii pod názvom Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti. Organizátorom bola Asociácia pre sociálny rozvoj a podporu občanov SR, záštitu prevzal rektor a zriaďovateľ VŠ Z a SP sv. Alžbety, n. o. Bratislava, Dr.h.c. prof. MUDr. Vladimír Krčméry, DrSc., mult., ktorý sa na veľké potešenie účastníkov konferencie aj osobne zúčastnil.

Zoznam čestných hostí a prednášajúcich zaručoval profesionálny prístup a vysokú odbornosť všetkých príspevkov. Veď od takých zvučných mien ako: prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD. ; prof. MUDr. Eva Grey, PhD.; MUDr. Milan Urbáni, CSc., MPH.; doc. ThDr. PaedDr. Marek Storoška, PhD.; doc. Ing. Anton Doktorov, PhD.; doc. MUDr. Mária Belovičová, PhD.; JUDr. Ing. Zsolt Mánya a mnoho ďalších sa ani iné očakávať nedalo.

Témy príspevkov boli zaujímavé. JUDr. Mánya predostrel otázku zákonnej regulácie prostitúcie, čo považuje za možný spôsob prevencie kriminality, ktorá s prostitúciou súvisí. Profesorka Grey sa zaoberala dôvodmi a obavami, ktoré vedú k zníženému počtu očkovaní a ich dopadu na zdravie človeka. Zaujímavá bola prednáška pani docentky Belovičovej, ktorá zdôraznila potrebu skorej diagnostiky diabetes mellitus 2. typu. Ako uviedla, vďaka včasnému odhaleniu tohto ochorenia je možné diagnostikovať aj skryté ochorenie pečene, na ktoré sa podľa nej často prichádza až v pokročilých štádiách.

Príčinami nedostatku vyučených sociálnych pracovníkov v obciach na Slovensku sa zaoberal doc. Doktorov. Obec s malým počtom obyvateľov si podľa neho nemôže dovoliť zamestnať sociálneho pracovníka, nakoľko na to nemá dostatok finančných prostriedkov. Zároveň upozornil na fakt, že týmto ale obce (vedome) porušujú zákon. Ako možné riešenie tohto problému uviedol rozdelenie obcí podľa počtu obyvateľov ako aj zriadenie „strediskových“ obcí.

Aj napriek zložitým a závažným aktuálnym témam dnešnej doby, atmosféra konferencie bola veľmi príjemná. Veľkým spestrením boli príbehy z praxe pána rektora, ktorý sa snažil o odľahčenie a hladký priebeh celej konferencie. Prítomných zaujali jeho skúsenosti s riešením bezdomovectva, liečbou HIV či iných prenosných chorôb v USA. Ako uviedol, pomoc ohrozeným či sociálne vylúčeným obyvateľom väčšinou začína prostredníctvom „Socialstreetwork“, čiže pomocou sociálnej práce na ulici.

Na záver si dovolím citovať a súhlasiť s profesorom Vojtechom Tkáčom, ktorý ukončil konferenciu slovami: „Odchádzam zas o niečo múdrejší.“

Autor: Andrea Kasárová

Foto: Andrea Kasárová


Konferencia Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti Konferencia Úlohy zdravotníctva a sociálnej práce v dnešnej spoločnosti