Služby

Našim klientom poskytujeme služby, vďaka ktorým sú naplnené ich ľudské potreby. Podávame pomocnú ruku každému, kto o ňu požiada.

Seniorom asistujeme pri hygiene, obliekaní, podávaní liekov a sprevádzame ich k lekárovi. V denných stacionároch  seniori spoznávajú svojich rovesníkov a aktívne prežívajú jeseň svojho života. Telesne znevýhodnení a postihnutí u nás nachádzajú odbornú starostlivosť, porozumenie, aj podporné zdravotné pomôcky. Vďaka empatii a pozornosti, ktoré každému klientovi venujeme sa cítia byť prijatí a nachádzajú u nás druhý domov.

Pomáhame rodinám s deťmi, ktorí sa nedokážu sami vyrovnať so životnými zmenami a problémami. Našimi činnosťami sa zameriavame na prevenciu kriminality, zmiernenie a odstránenie psychickej, sociálnej, ekonomickej,  či kultúrnej núdze.  Rodiny v núdzi pravidelne navštevujeme v ich prirodzenom domácom prostredí, kde ich učíme zdravej životospráve, etickým a morálnym hodnotám, finančnej gramotnosti ako aj výchove detí.   Naším cieľom je aktivizovať jednotlivých členov rodiny a naučiť ich ako majú pristupovať k riešeniu problémov, aby mohli začať fungovať samostatne. Pomáhame im  zlepšovať  ich sociálnu situáciu, aby dosiahli pozitívne zmeny vo svojich  životoch. V rámci našich možnosti, na zmiernenie chudoby, poskytujeme rodinám z verejnej zbierky aj potravinové balíčky, oblečenie pre deti a školské pomôcky .

Cez služby, ktoré poskytujeme našim klientom v charitatívno sociálnych zariadeniach, sa snažíme o to, aby aj napriek ťažkým zdravotným, či životným podmienkam mali neustále ľudskú dôstojnosť, nachádzali zmysel života a mali chuť žiť.